Staff Biodata

01
Name : : Shri. R. T. Lad
Designation : Principal
Edu. Qualification : M.Sc. BEd. (Chemistry)
Gender : Male
Date of Birth : 16 June
Category : Gen
Joining NVS : 01 Jun. 1989
Joining JNV Kagal : 02 Sep.2005
E-mail : jnvkolhapur@rediffmail.com
Awards : Japan Tour, Best Principal 2008
 
02
Name : : Mrs.A.J.Ancy
Designation : Vice-Principal
Edu. Qualification : M.sc.B.Ed.
Gender : Female
Date of Birth : 17th March1967
Category : Gen
Joining NVS : 12 Oct.1992
Joining JNV Kagal : 12 Sept.2011
E-mail :
Awards : –
 
03
Name : : Shri. S.S. Gunjal
Designation : PGT Physics
Edu. Qualification : M.Sc(Physics). B.Ed.,
Gender : Male
Date of Birth : 29 April,1974
Category : Gen
Joining NVS : 20 Feb,1999
Joining JNV Kagal : 4 Sept,2010
E-mail : Sambhajigunjal_jnv@rediffmail.com
Awards : –
 
04
Name : : Shri. G. R. Chopade
Designation : PGT Biology
Edu. Qualification : M.Sc. M.Ed. (Botany)
Gender : Male
Date of Birth : 01 June
Category : Gen
Joining NVS : 13 July 1996
Joining JNV Kagal : 14 July 2000
E-mail : gopaljnv@rediffmail.com
Awards : NVS Incentive 2006, Gold medal For Environment Awreness from GOA
 
05
Name : : Shri. A. K. Dhawale
Designation : PGT Geography
Edu. Qualification : M.A. B.Ed.
Gender : Male
Date of Birth : 01 June
Category : Gen
Joining NVS : 3 July 1989
Joining JNV Kagal : 3 July 2007
E-mail : –
Awards : –
 
06 Name : :Shri.J.R.Patil
Designation : PGT Chemistry(Contract)
Edu. Qualification : MSc.B.Ed
Gender :Male
Date of Birth :15.06.1976
Category :Gen
Joining NVS :01 July 2011.
Joining JNV Kagal : 01 July 2010
E-mail :
Awards :
 
07
Name : : Shri. B. G. Khot
Designation : PGT HIndi
Edu. Qualification : M.A., B.Ed.
Gender : Male
Date of Birth : 19 September
Category : Gen
Joining NVS : 29 Dec. 1987
Joining JNV Kagal : 06 Jul. 2000
E-mail : bharatkumar13@rediffmail.com
Awards : Guruparam, Gurushreshtha
 
08
Name : : Shri. B. R. Mujawar
Designation : PGT English
Edu. Qualification : M.A. M.Ed.
Gender : Male
Date of Birth : 01 Jun.
Category : Gen
Joining NVS : 28 November 1986
Joining JNV Kagal : 22 May 2007
E-mail : blshbmujawar@yahoo.com
Awards : Incentive award
 
09 Name: :Shri.K. Prasad
Designation: :PGT Maths
Edu.Qualification: :MSc.B.Ed,
Gender: :Male
Date of Birth: :09 May 1979
Category: :OBC
Joining NVS : 03 July 2007
Joining JNV Kagal :5 July 2010
E-mail :rahulmadhukarmuley22@gmail.com
Awards
 
10
Name : : Shri. B. M. Chaudhari
Designation : TGT English
Edu. Qualification : MA, B.Ed.
Gender : Male
Date of Birth : 01 June
Category : Gen
Joining NVS : 25 Sep. 1992
Joining JNV Kagal : 30 Apr. 1993
E-mail : bmc2005@rediffmail.com
Awards : Incentive 2006, ITLA 2008, Best Teacher 2004,Intel 2011,President 2011.
 
11
Name : : Shri. George Joseph
Designation : TGT English
Edu. Qualification : MA, B.Ed.
Gender : Male
Date of Birth : 28 April
Category : Gen
Joining NVS : 22 Sep. 1992
Joining JNV Kagal : 05 Aug. 1999
E-mail : geejay_1966@rediffmail.com
Awards : Guruparam (4 times)
 
12
Name : : Shri. R. M. Mulla
Designation : TGT Hindi
Edu. Qualification : M.A. B.Ed.
Gender : Male
Date of Birth : 11 March
Category : Gen.
Joining NVS : 03 Jul. 1989
Joining JNV Kagal : 10 Jul. 2000
E-mail : –
Awards : –
 
13
Name : : Smt. Uma Joshi
Designation : TGT Hindi
Edu. Qualification : M.A., B.Ed.
Gender : Female
Date of Birth : 25 February
Category : Gen
Joining NVS : 25 Sep. 1992
Joining JNV Kagal : 16 Jul. 1996
E-mail : umasharadjoshi@rediffmail.com
Awards : –
 
14 Name : : Smt. J. N. Awari
Designation : TGT Marathi
Edu. Qualification : M.A. B.Ed.
Gender : Female
Date of Birth : 21 July
Category : Gen
Joining NVS : 22 Sep. 1992
Joining JNV Kagal : 23 Nov. 1993
E-mail : –
Awards : –
 
15
Name : : Smt. V. S. Jadhav
Designation : TGT Marathi
Edu. Qualification : M.A. B.Ed.
Gender : Female
Date of Birth : 11.07.1971
Category : Gen
Joining NVS : 08.11.1995
Joining JNV Kagal : 01.08.2001
E-mail : –
Awards : –
 
16
Name : : Shri. N. K. Dengale
Designation : TGT S.St.
Edu. Qualification : M.A., B.Ed.
Gender : Male
Date of Birth : 01.08.1963
Category : Gen
Joining NVS : 23 Sep. 1993
Joining JNV Kagal : 23 Sep. 1993
E-mail : –
Awards : –
 
17
Name : : Shri. S. M. Kone
Designation : TGT Mathematics
Edu. Qualification : B.Sc. M.Ed.
Gender : Male
Date of Birth : 01 February
Category : Gen
Joining NVS : 17 Nov. 1995
Joining JNV Kagal : 10 Jul. 2000
E-mail : –
Awards : –
 
18
Name : : Shri. S. B. Sunkoji
Designation : TGT Mathematics
Edu. Qualification : B.Sc. B.Ed.
Gender : Male
Date of Birth : 26 June
Category : OBC
Joining NVS : 20 Nov. 2003
Joining JNV Kagal : 20 Nov. 2003
E-mail : –
Awards : –
 
19
Name : : Shri. S. M. Asutkar
Designation : TGT Science
Edu. Qualification : M.Sc. B.Ed.
Gender : Male
Date of Birth : 02 April
Category : OBC
Joining NVS : 19 Sep. 2005
Joining JNV Kagal : 19 Sep. 2005
E-mail : someshasutkar@rediffmail.com
Awards : –
 
20
Name : : Shri. M. R. Sitre
Designation : Music Teacher
Edu. Qualification : SCC, Sangeet Visharad
Gender : Male
Date of Birth : 06.04.54
Category : Gen
Joining NVS : 07 Jul. 1989
Joining JNV Kagal : 27 Apr. 1997
E-mail : –
Awards : –
21
Name : : Shri. U.N.Narayankar
Designation : P.E.T.
Edu. Qualification : BA, B.P.Ed.M.P.Ed.
Gender : Male
Date of Birth : 01 June 1964
Category : Gen
Joining NVS : 31.07.1991
Joining JNV Kagal : 29 Jun 2011.
E-mail : –
Awards : –
 
22 Name : : Shri. I. B. Ammanagi
Designation : Art Teacher
Edu. Qualification : A.M.G.D.
Gender : Male
Date of Birth : 01 June
Category : Gen
Joining NVS : 15 Nov. 1991
Joining JNV Kagal : 05 Jun. 1995
E-mail : –
Awards : Kalashri, Acharya Puraskar, Bharat Jyoti Excelence Award, Kalaratna, Rangrasik
 
23
Name : : Shri. D. S. Deshmukh
Designation : S.U.P.W. Teacher
Edu. Qualification : M.Sc. Agri.
Gender : Male
Date of Birth : 15 December
Category : Gen
Joining NVS
 
24 Name : : Shri. C.V.Rao
Designation : Librarian
Edu. Qualification :
Gender : Male
Date of Birth :04 August 1966.
Category : OBC
Joining NVS : 01.08.1995
Joining JNV Kagal : 01.08.1995
E-mail : –
Awards :
 
25 Name : : Smt.J.D.Joshi
Designation : PET(F)
Edu. Qualification :
Gender : Female
Date of Birth : 18 Oct.1973
Category : GEN
Joining NVS : 05 DEC 1973
Joining JNV Kagal :
E-mail : –
Awards :