Sports

RANK  NAME SCHOOL
1 Manasi C Kolhapur
2 Samruddhi S Sangali
3 Nikita B Sindhudurg
1 Anuradha B Kolhapur
2 Akanksha P. Sangli
3 Revati N Sindhudurg
1 Anuradha Kolhapur
2 Namrata Cancona
3 Shweta Sangali
1 Smital B. Kolhapur
2 Prachi P Sangali
3 Namrata V. Cancona
1 Pranali Chhattre Sangli
2 Rudraksh S. Valpoi
3 Kranti Repe Kolhapur
1 Anushka S Kolhapur
2 Pranali Chhatrre Sangali
3 Pradnya D Cancona
1 Smital B. Kolhapur
2 Namrata V. Cancona
3 Akanksha P. Sangali
1 Nikita B Sindhudurg
2 Amruta V Cancona
3 Shweta V Sangali
1 Arati G Cancona
2 Pratiksha W Sindhudurg
3 Smital B. Kolhapur
3 Shweta V Sangali

UNDER 14 BOYS

         EVENT RANK  NAME SCHOOL
800M 1 Rushikesh P Kolhapur
2 Pruthviraj B. Sangali
3 Vighnesh N. Valpoi
600M 1 Rushikesh P Kolhapur
2 Sagar M Sangali
3 Prathmesh Cana Cona
400M 1 Hemraj P Kolhapur
2 Baggio  F Cana Cona
3 Pruthviraj B Sangali
200M 1 Sanket Kolhapur
2 Shivam Sangali
3 Ravi Cana Cona
100M 1 Hemraj P Kolhapur
2 Prathmesh Sangali
3 Shubham P Ratnagiri
SHOT-PUT 1 Hritik N Kolhapur
2 Nilai D Cana Cona
3 Kaustubh Sindhudurg
DISCUSS 1 Hritik N Kolhapur
2 Shubham P Ratnagiri
3 Nilai D Cana Cona
LONG JUMP 1 Hemraj P Kolhapur
2 Prathmesh B Sangali
3 Chandrakant D Sindhudurg
TRIPPLE-JUMP 1
2
3
HIGH – JUMP 1 Baggio Cana Cona
2 Amit D Kolhapur
3 Shivam Sangali
80M HURDLES 1 Baggio F Cana Cona
2 Amit D Kolhapur
3 Shivam G Sangali

UNDER  17 GIRLS

         EVENT RANK  NAME SCHOOL
3000M 1
2
3
1500M 1 Sayali s Sangali
2 Pooja R Kolhapur
3 Radhika M Sindhudurg
800M 1 Priyanka P Kolhapur
2 Shubhangi P Sangali
3 Shabina Canacona
400M 1 Priyanka P Kolhapur
2 Shubhangi P Sangali
3 Harshada P Valpoi
200M 1 Nikita N Sangali
2 Snehal C. Kolhapur
3 Richa G Valpoi
100M 1 RutujaT Kolhapur
2 Nikita N Sangali
3 Monika G Valpoi
HAMMER 1 Harshada L Kolhapur
2 Yogita S Canacona
3 Nikita N Sangali
JAVELIN 1 Harshada L Kolhapur
2 Yavanti G Valpoi
3 Pratiksha P Sangali
SHOT-PUT 1 Prachi P Kolhapur
2 Shabina Canacona
3 Kajal B. Valpoi
DISCUSS 1 Prachi P Kolhapur
2 Shabina G. Canacona
3 Saniya M Sangali
LONG JUMP 1 Snehal C. Kolhapur
2 Kajal B. Valpoi
3 Vibha P Sangali
TRIPPLE-JUMP 1 Pratiksha P Sangali
1 Nargis K Canacona
2 RutujaT Kolhapur
3 Suprabha M Sindhudurg
HIGH – JUMP 1 Revati H Sindhudurg
2 Priyanka P Kolhapur
3 Nargis K Canacona
100 HURDLES 1 Harshada L Kolhapur
2 Revati H Sindhudurg
3 Yogita S Cancona
3KM WALK 1 Monika Valpoi
2 Vibha P Sangali
3 RutujaT Kolhapur
3KM CROSS COUNTRY 1
2
3

UNDER 17BOYS

         EVENT RANK  NAME SCHOOL
3000M 1
2
3
1500M 1 kiran B Kolhapur
2 Rahul B. Canacona
3 Sujay B Sangali
800M 1 Ajit J Sangali
2 Rahul B. Canacona
3 Shubham M. Kolhapur
400M 1 Ajit J Sangali
2 Kalpanath G Canacona
3 Jitendrakumar Kolhapur
200M 1 Nitin Sangali
2 Manju Canacona
3 Avinash Valpoi
100M 1 Tushar J Sangali
2 Kalpanath G Canacona
3 Kiran P Kolhapur
HAMMER 1 Babal P Canacona
2 Viraj A Kolhapur
3 Nikhil S Sangali
JAVELIN 1 Somnath M Kolhapur
2 Rajguarav A Ratnagiri
3 Swapnil S Sangali
SHOT-PUT 1 Tushar J Sangali
2 Sainath D Sindhudurg
3 Kalpanath G Canacona
DISCUSS 1 Viraj A Kolhapur
2 Nikhil S Sangali
3 Sahinath Sindhudurg
LONG JUMP 1 Tushar J Sangali
2 Manju L Canacona
3 Aniket V Valpoi
TRIPPLE-JUMP 1 Vaibhav z Sangali
2 Babal P Canacona
3 Shivtej B Kolhapur
HIGH – JUMP 1 Vasant V Canacona
2 Aniket V Valpoi
3 Somnath M Kolhapur
100M HURDLES 1 Nitin k Sangali
2 Somnath M Kolhapur
3 Aniket V Valpoi
5KM WALK 1
2
3
5KM CROSS COUNTRY 1
2
3

UNDER 19 GIRLS

5000M 1 Ratnmala Patil Kolhapur
2 Pooja Misal Sangali
3
3000M 1
2
3
1500M 1 Anuja G. Kolhapur
2 Ashlesha P Sangali
3 Sandhya R Sindhudurg
800M 1 Anuja G. Kolhapur
2 Ashlesha P Sangali
3 Sandhya R Sindhudurg
400M 1 Asmita K Sangali
2 Mrunal P Kolhapur
3 Akshada C Sindhudurg
200M 1 Vishakha M Kolhapur
2 Asmita K Sangali
2 Prathama Canacona
3 Varsha G Valpoi
100M 1 Varsha S. Kolhapur
2 Shweta B. Sangali
3 Varsha G Valpoi
HAMMER 1 Sunanda S Canacona
2 Ravina D Kolhapur
3 Divya T Sindhudurg
JAVELIN 1 Sunanda S Cancona
2 Karisma S Valpoi
3 Ratnmala Patil Kolhapur
SHOT-PUT 1 Ravina D Kolhapur
2 Prerana P Valpoi
3 Sarika P Sangali
DISCUSS 1 Varsha S. Kolhapur
2 Prerana P Valpoi
3 Madhuja S Ratnagiri
LONG JUMP 1 Shweta B. Sangli
2 Varsha S. Kolhapur
3 Ratisha F Cancona
TRIPPLE-JUMP 1 Yogita P Sangali
2 Prathma V Canacona
3 Vaibhavi G Kolhapur
HIGH – JUMP 1 Yogita P Sangali
2 Vaibhavi G Kolhapur
3 Nanda V Valpoi
3 Akshada C Sindhudurg
100 M HURDLES 1 Vishakha M Kolhapur
2 Yogita P Sangali
3 Hemangi N Sindhudurg
400M HURDLES 1 Mrunal P Kolhapur
2 Akshada C Sindhudurg
3
5KM WALK 1 Gunjan K Sangali
2 Karishma S Valpoi
3 Jayashri P Kolhapur
3KM CROSS COUNTRY 1
2
3
POLE VAULT 1 Mrunal P Kolhapur

UNDER 19 BOYS

         EVENT RANK  NAME SCHOOL
5000M 1 Ritikesh S. Valpoi
2 Bhavesh B. Sangli
3 Shailesh P. Kolhapur
3000M 1
2
3
1500M 1 Ritikesh S. Valpoi
2 Akshay N Kolhapur
3 Shivraj Sangali
800M 1 Shubham Patil Kolhapur
2 Abhijit K. Sangli
3 Akash V. Valpoi
400M 1 Vishal M Kolhapur
2 Abhijit K. Sangali
3 Akshay Sindhudurg
200M 1 Ramanand Valpoi
2 Shubham Kolhapur
3 Shivraj Sangali
100M 1 Ramanand V Valpoi
2 Vishwajit Sangali
3 Sagar T Kolhapur
HAMMER 1 Shubham P Kolhapur
2 Mayur K Sangali
3 Vivek M Ratnagiri
JAVELIN 1 Shubham P Kolhapur
2 Sagar S Sangali
3 Vivek J Sindhudurg
SHOT-PUT 1
2
3
DISCUSS 1 Rohit A Sangali
2 Bhushan P Kolhapur
3 Shubham D Ratnagiri
LONG JUMP 1 Vishwajit D Sangali
2 Sagar T Kolhapur
3 Jayesh V Ratnagiri
TRIPPLE-JUMP 1 Shailesh P. kolhapur
2 Sagar S sangali
3 Aniket B Ratnagiri
HIGH – JUMP 1 Shivraj S Sangali
2 Ramanand Valpoi
3 Sagar T Kolhapur
100M HURDLES 1 Shailesh P. Kolhapur
2 Kaustubh Sindhudurg
3 Vishwajit D Sangali
400M HURDLES 1 Akshay N Kolhapur
2 Akash V. Valpoi
3 Kaustubh Sindhudurg
5KM WALK 1 Bhavesh B. Sangali
2 Ramnath Valpoi
3 Abhishek Ratnagiri
5KM CROSS COUNTRY 1
2
3
POLEVAULT 1 Vishal M Kolhapur